Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden BOYS STREETWEAR NOUCKS

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de klant.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.       Assortiment: Het assortiment van Noucks bestaat uit Standaardartikelen en Kledij,

Standaardartikelen zijn artikelen die de Verkoper standaard in het winkelassortiment opneemt of zijn opgenomen in de webshop en waarvan de voorraad met regelmaat wordt aangevuld.

Kledij omvat alle kledingstukken en kledingaccessoires, al dan niet seizoensgebonden. Het assortiment dat beschikbaar wordt gesteld in de diverse winkels en in de webshop geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper worden gewijzigd. Wanneer een artikel niet meer beschikbaar zou zijn, verwittigt de Verkoper de klant hiervan binnen een redelijke termijn en stelt, indien mogelijk binnen het assortiment, een alternatief voor. De klant is volledig vrij in zijn beslissing het voorgestelde alternatief al dan niet te aanvaarden.

 

Afbeeldingen op de website, in catalogi, op folders en ander drukmateriaal zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door de Verkoper van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de klant zich tot de Verkoper om zich correct te informeren. De Verkoper is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten.

4.       Zodra de klant de reservatie of bestelling heeft doorgegeven, krijgt hij een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de reservatie of bestelling. Deze bevestigingsmail bevat onder meer informatie over de reservatie- of bestellingsdatum, de betalingsdatum en de leveringsdatum.

5.       Bestellen: Wanneer de klant een artikel bestelt, koopt hij het onmiddellijk. De levering bij een bestelling gebeurt steeds op het door de klant opgegeven (thuis)adres, tenzij anders is aangegeven in het bestelproces. Raadpleeg één van de medewerkers van de Verkoper, de website of de Klantendienst om te weten of een welbepaald artikel kan worden besteld. Bij een bestelling betaalt de klant op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, tenzij anders is aangegeven. Online kan de klant betalen met een bankkaart, visa of i deal.

6.       Weigering van bestelling of reservatie: De Verkoper behoudt zich het recht voor reservaties of bestellingen te weigeren in volgende gevallen: (i) bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant; (ii) bij de veronderstelling dat reservaties of bestellingen worden geplaatst voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; (iii) bij een vermoeden dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen; (iv) bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan gereserveerde of bestelde artikelen; (v) bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (vi) bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door de Verkoper; (vii) bij overmacht.

7.       Levering op opgegeven (thuis)adres: De klant kan opteren voor een levering op een opgegeven (thuis)adres nadat hij de artikelen heeft betaald. De Verkoper levert in België en Nederland. Kleine artikelen worden geleverd via bpost. De leveringsdatum is door de verkoper gekozen en worden binnen een termijn van 3 tot 4 werkdagen op voorwaarde dat het artikel op voorraad is. Het pakket wordt verzonden na ontvangst van de betaling. De leveringsdatum wordt bevestigd per e-mail aan de klant. De levering vindt plaats op een weekdag of zaterdag (voormiddag 8u – 14u / namiddag 12u – 20u). De Verkoper doet het mogelijke om de artikelen steeds tijdig thuis te leveren in functie van de beschikbare stock. De door de Verkoper opgegeven leveringsdatum is vaak afhankelijk van de leveringsdatum van de leverancier. Wanneer de afgesproken termijn niet kan worden nageleefd door de Verkoper, stelt zij de klant daarvan op de hoogte. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde. De leveringskosten bedragen 5,48 EUR voor regionale leveringen. Voor leveringen buiten de regio worden de verzendkosten bepaald door BPost. Retourzendingen kosten ook 5,48 EUR regionaal en buiten de regio worden ook hier de prijzen bepaald door BPost. Verzendingen zijn gratis vanaf bestellingen van meer dan 80,00 EUR.

 

8.       Prijzen: De prijs van een artikel slaat steeds op het artikel zoals dat woordelijk wordt omschreven door de Verkoper in catalogi, op de webshop, in de omschrijving die bij het artikel in de winkel wordt geplaatst. De prijzen zijn inclusief btw. Andere, bijkomende, eventueel verplichte, leverings-, bestellings- of administratieve kosten worden steeds afzonderlijk vermeld. Bij bestellingen, wordt de prijs bepaald op het ogenblik dat de bestelling door de Koper is doorgegeven en betaald.

 

9.       Aanwezigheid herroepingsrecht bij bestelling: Wanneer de klant een artikel via de webshop of Klantendienst bestelde, geniet hij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen nadat het artikel geleverd werd. De termijn van 14 kalenderdagen laat de klant toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. De klant kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de klant het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. De klant mag het goed dan ook slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing. De klant kan ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website www.noucks.be, maar dit is niet verplicht.

10.     Terugbezorgen bij herroeping: De klant heeft 14 kalenderdagen de tijd, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel, om het artikel terug te sturen. De kosten verbonden aan het retourneren van een artikel bij herroeping zijn voor rekening van de klant. Het artikel kan slechts in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd. Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de Koper is verder gegaan dan enkel het inspecteren, zal de waardevermindering die het artikel onderging, worden aangerekend. Het risico van de retourzending is voor de klant. Het retourformulier dient binnen de zeven dagen na levering ingevuld te worden.

 

11.     Terugbetaling na herroeping: De Verkoper zal de klant vergoeden bij een correcte herroeping, na ontvangst en controle van het artikel. Als de klant de volledige levering retourneert, dan worden ook de eventuele verzendkosten die hij al betaalde voor de levering, vergoed. De retourkosten blijven evenwel voor rekening van de klant.

12.     Afwezigheid herroepingsrecht: In sommige gevallen is eveneens wettelijk bepaald dat niet in een bedenktermijn moet worden voorzien hoewel de aankoop op afstand of buiten de verkoopruimte van de Verkoper plaatsvond. Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht onder meer niet: (a) Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd als de verzegeling is verbroken (bv. borstpomp, drinkfles voor baby’s) (b) Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken. (c) Artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die duidelijk voor de koper of een specifieke persoon bestemd zijn.

13.     Garantie. Wettelijke garantie: De klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor de Verkoper of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt de Verkoper er zich toe om de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan de Verkoper uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

14.     Uitsluitingen: Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. Garantie geldt evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde. De klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en/of montagehandleiding doornemen.  

15.     Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de klant is uitermate belangrijk voor Noucks. Noucks maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy                         en bescherming van persoonsgegevens.

 

16.     Betaling : Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

 

17.     Arbitrage: Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze clausule is samen met de andere algemene voorwaarden exclusief van toepassing en de klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben